Projekt pn. „Ośrodek Pośrednictwa Technologicznego (OPT) – łącznik nauki i biznesu”
realizowany jest w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”  ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

O projekcie

Celem głównym projektu „Ośrodek Pośrednictwa Technologicznego (OPT) – łącznik nauki i biznesu” jest szerokie otwarcie nauki na gospodarkę oraz wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji.

Współpraca nauki oraz biznesu jest podstawą osiągnięcia wskaźników komercjalizacji wyników naukowych. W tym celu niezbędne jest współdziałanie między naukowcami różnych dziedzin nauki, aby usprawnić proces komercjalizacji i wzmocnić interdyscyplinarność osiąganych produktów, wykorzystując cały potencjał nauki polskiej. Efekt synergii umożliwi współpracę na rzecz wypracowania lepszych i bardziej dostosowanych do rynku produktów. Firma doradcza Deloitte stworzyła model dojrzałości ekosystemu start-upów (czerwiec 2016), obejmujący pięć kluczowych obszarów: finansowanie, regulacje prawne, kapitał ludzki, kapitał społeczny oraz otoczenie instytucjonalne. W skali od 1 do 4 Polska uzyskała stopień dojrzałości wynoszący 1,93, co stawia nas w połowie skali. Choć mamy świetnych naukowców, nie potrafimy skutecznie połączyć świata nauki z biznesem. Nie ma otwartości na dzielenie się wiedzą i zaangażowania w życie społeczne. Na podstawie zebranych danych, działania podejmowane w projekcie będą inicjować kontakty miedzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesu w celu wsparcia procesu komercjalizacji wyników badań naukowych. Pracom utworzonego Ośrodka Pośrednictwa Technologicznego towarzyszyć będzie program badawczy, obejmujący zidentyfikowanie stanu obecnego współpracy środowiska naukowego i biznesu, zbadanie oczekiwań i potrzeb, opracowanie narzędzi i rekomendacji dla efektywnej działalności działań projektowych, monitorowanie efektów wdrożonych działań, bieżący nadzór merytoryczny oraz wprowadzanie poprawek do stosowanych narzędzi, podsumowanie wyników programu oraz opracowanie rekomendacji dla kontynuacji i upowszechnienia modelu wypracowanego w projekcie w skali kraju.

Badanie potrzeb edukacyjnych

 •  Badanie potrzeb edukacyjnych w zakresie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych oraz narzędzi aktywizujących skuteczną współpracę nauki polskiej z biznesem;
 • Utworzenie Ośrodka Pośrednictwa Technologicznego czyli szeroko zdefiniowanej platformy aktywnej i skutecznej wymiany informacji i potrzeb między jednostkami naukowymi, a otoczeniem gospodarczym, w tym portalu badań naukowych i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw;
 • Przeprowadzenie pilotażowego programu szkoleniowego, którego celem będzie wypracowanie możliwego do zastosowania w skali całego kraju modelu edukacyjno-organizacyjnego zwiększającego innowacyjność badań naukowych oraz skuteczność komercjalizacji wyników badań, w tym przygotowanie e-learningowych materiałów szkoleniowych z zakresu dobrych praktyk oraz innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych;
 • Przeprowadzenie prac badawczych towarzyszących utworzeniu Ośrodka Pośrednictwa Technologicznego wraz z opracowaniem wyników i przedstawieniem rekomendacji dla uczelni, jednostek badawczych .
 • Upowszechnienie dobrych praktyk i wyników projektu w formie raportów z wyników badań, wystawy multimedialnej, rekomendacji, opracowanych narzędzi i konferencji.

 

Jak pokazują badania sondażowe Wnioskodawcy wśród wybranych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, a także przedstawicielami MŚP są niezwykle istotne problemy w komunikacji na linii świat naukowy i biznes. Owe problemy zgłaszają zarówno  przedsiębiorcy (94%), jak i naukowcy (77%). Mimo podejmowanych działań dotyczących dialogu między światem nauki i otoczeniem biznesowym, ciągle występują zakłócenia, brak jest gotowych, wspierających dialog rozwiązań. Świat nauki musi nauczyć się współpracować z otoczeniem gospodarczym, korzystać z doświadczeń biznesu, nauczyć się prezentować swoje wyniki naukowe. Dzięki projektowi zostanie wdrożony w Polsce i wypracowany w oparciu o model zachodni mechanizm i schemat który ułatwi, umożliwi i umocni innowacyjny model współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. W ramach realizacji działań projektowych pracom utworzonego Ośrodka Pośrednictwa Technologicznego towarzyszyć będzie program badawczy, obejmujący zidentyfikowanie stanu obecnego współpracy środowiska naukowego i biznesu, zbadanie oczekiwań i potrzeb, opracowanie narzędzi i rekomendacji dla efektywnej działalności działań projektowych, monitorowanie efektów wdrożonych działań, bieżący nadzór merytoryczny oraz wprowadzanie poprawek do stosowanych narzędzi, podsumowanie wyników programu oraz opracowanie rekomendacji dla kontynuacji i upowszechnienia modelu wypracowanego w projekcie w skali kraju. Wypracowane w projekcie  rekomendacje, zostaną zaprezentowane na I Konferencji Wspierania Myśli Polskiej (jesień 2022), a także II Konferencji Wspierania Myśli Polskiej (wiosna 2023)

Ośrodek Pośrednictwa Technologicznego

Ośrodek Pośrednictwa Technologicznego będzie platformą aktywnej i skutecznej wymiany informacji i potrzeb między jednostkami naukowymi, a otoczeniem gospodarczym, mającą na celu zwiększenie współpracy między nauką biznesem w zakresie komercjalizacji wyników badań.

Utworzony w ramach projektu Ośrodek będzie w założeniu jednostką pilotażową, służącą zidentyfikowaniu i wdrożeniu zestawu najlepszych praktyk w dziedzinie komercjalizacji wyników badań naukowych. Na podstawie przeprowadzonych badań poprzedzających utworzenie OPT, jak również bieżącego monitoringu efektywności działania Ośrodka opracowane zostaną rekomendacje dotyczące utworzenia ogólnopolskiej sieci placówek funkcjonujących w oparciu o wypracowany model OPT. Przetestowana zostanie hipoteza zasadności działania OPT jako integratora uczelnianych Centrów Transferu Technologii lub jako jednostki uzupełniającej obecnie funkcjonujący system placówek zajmujących się transferem technologii z polskich jednostek naukowo-badawczych do otoczenia gospodarczego. Wyniki badań, wraz z zestawem rekomendacji i najlepszych praktyk zostaną udostępnione zainteresowanym podmiotom w celu zwiększenia efektywności współpracy nauki i biznesu.

 • szerszy zasięg działania – nie będąc związanym z jedną konkretną placówką, OPT w ramach swojej działalności zakłada dotarcie do jak największej ilości jednostek badawczo-rozwojowych, oferując o wiele bogatszą ofertę partnerom z otoczenia gospodarczego,
 • aktywny sposób działania – aktywne poszukiwanie i katalogowanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz potencjału jednostek naukowych w konkretnych obszarach badań prowadzące do aktywnego typowania najlepiej dopasowanych par przedsiębiorstwo-zespół badawczy; pomoc w nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu w celu nawiązania efektywnej współpracy – komercjalizacji wyników badań,
 • dwutorowe działanie – komercjalizacja istniejących wyników badań oraz wspieranie procesu badań prowadzonych na zamówienie przedsiębiorstw,
 • aspekt edukacyjny – przekazywanie obydwu stronom (jednostkom naukowym i przedsiębiorstwom) wiedzy na temat korzyści ze współpracy oraz dostarczanie praktycznych narzędzi służących temu celowi,
 • praca nad podwyższeniem innowacyjności i potencjału komercjalizacyjnego w jednostkach naukowych (szkolenia),
 • utworzenie portalu badań naukowych i potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • budowa aktualnej bazy danych projektów badawczych, patentów, zespołów badawczych, obszarów ich specjalizacji. Baza ta będzie sukcesywnie rozbudowywana o kolejne rekordy przez Ekspertów ds. Komercjalizacji, nawiązujących kontakty z kolejnymi placówkami naukowymi.
 • budowa bazy danych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw. Eksperci ds. Komercjalizacji będą jednocześnie nawiązywać kontakty z przedsiębiorstwami, zbierając dane na temat ich potrzeb w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań, produktów lub usług, których dostawcami mogłyby być instytucje naukowe.
 • typowanie (w porozumieniu z pozostałymi ekspertami wchodzącymi w skład zespołu projektowego) par jednostka naukowa – przedsiębiorstwo, dla których zidentyfikowano duże prawdopodobieństwo możliwości nawiązania współpracy przy transferze technologii (komercjalizacji rozwiązań już opracowanych lub zlecenia badań zgodnych ze specjalizacją zespołu badawczego),
 • inicjowanie kontaktu między wytypowanymi podmiotami, wsparcie procesu nawiązywania współpracy poprzez mediację, pomoc w doprecyzowaniu warunków współpracy, przekazanie narzędzi i metod zwiększających prawdopodobieństwo nawiązania udanej współpracy między podmiotami,

Pilotażowy program szkoleniowy „Instytut Innowacji”

Na potrzeby programu Nauka dla Społeczeństwa zaplanowano skierowany do przedstawicieli świata nauki cykl szkoleń zorientowanych na przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacyjności badań naukowych oraz komercjalizacji ich wyników.
Celem tego poddziałania jest opracowanie i pilotaż programu szkoleń umożliwiających jednostkom naukowym stworzenie wewnętrznych struktur, procedur, baz wiedzy oraz narzędzi wykorzystywanych do zwiększenia innowacyjności prowadzonych badań, zwiększenia prorynkowego nastawienia zespołów badawczych (uwzględnienie aspektu komercjalizacji wyników badań) oraz usprawnienie procesu badawczego z wykorzystaniem narzędzi i metodyk zarządzania projektami.

 • wprowadzenie do innowacyjności
 • źródła i czynniki innowacyjności
 • warsztaty Szybki i innowacyjny start – narzędzie do projektowania i symulacji wdrożenia rozwiązania innowacyjnego

 • audyt potrzeb technologicznych partnera biznesowego – zrozumienie potrzeb rynku
 • transfer technologii i jego czynniki sukcesu
 • otwarta innowacyjność
 • określanie grupy docelowej
 • analiza wartości dodane
 • identyfikacja kanałów marketingowych
 • metodyki zarządzania projektami
 • skład i role zespołu projektowego
 • zarządzanie ryzykiem
 • tworzenie innowacyjnych produktów
 • projektowanie procesu badawczego
 • etapy dojrzałości technologicznej produktu – od pomysłu do prototypu
 • kamienie milowe w projekcie badawczo-rozwojowym
 • sukcesy i porażki – studia przypadków
 • Prawne aspekty komercjalizacji
 • rodzaje umów
 • prawa własności intelektualnej
 • kluczowe składniki kosztów w projektach badawczych
 • planowanie i zarządzanie budżetem projektu
 • rozliczanie projektów
 • ustalanie celów i osiąganie porozumienia
 • rozwiązywanie konfliktów
 • negocjacje biznesowe

Projekt obejmuje cztery czteromiesięczne programy szkoleniowe. Po zakończeniu każdej edycji przeprowadzone zostaną badania efektywności programu oraz wprowadzane będą do niego korekty maksymalizujące korzyści uczestników szkoleń.
Badanie potrzeb edukacyjnych w zakresie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych oraz narzędzi aktywizujących skuteczną współpracę nauki polskiej z biznesem oraz przeprowadzenie prac badawczych towarzyszących utworzeniu Ośrodka Pośrednictwa Technologicznego oraz programowi Instytutu Innowacji.
W celu maksymalizacji korzyści wynikających z programu Nauka dla Społeczeństwa planowane działania będą poprzedzone badaniami mającymi na celu precyzyjną identyfikację potrzeb w zakresie edukacji i współpracy nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Wyniki badań posłużą do skonstruowania najlepszego zestawu wykorzystywanych w ramach projektu narzędzi, procesów i programów edukacyjnych. Dodatkowo, w trakcie trwania projektu przewidziano ciągłe oraz okresowe pomiary efektywności prowadzonych działań w celu wprowadzania korekt i maksymalizacji korzyści dla uczestników projektu. Opracowane wyniki badań i rekomendacje zostaną upublicznione podczas konferencji kończącej projekt, opublikowane online oraz przedstawione zainteresowanym podmiotom i organizacjom zaangażowanym we wspieranie transferu i komercjalizacji technologii i innowacji.

Nasze KONFERENCJE

Wzięli w niej udział przedstawiciele spółek, inkubatorów przedsiębiorczości, startupów oraz szkół wyższych.

Oprócz prelekcji uczestnicy wzięli udział w panelach dyskusyjnych „Nauka dla biznesu, biznes dla nauki”, którego celem było wypracowanie rekomendacji do dalszych prac nad nowym modelem współpracy wszystkich środowisk. – Obecnie funkcjonujące centra transferu wiedzy, choć są ważnym elementem łączącym pracowników naukowych ze światem biznesu działają jedynie lokalnie. Brakuje instytucji działającej na większą skalę – mówił Przemysław Muller z Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Taki właśnie cel przyświeca pomysłodawcom zarówno konferencji, jak i całego projektu. – To wielka szansa niezaprzepaszczania tych znakomitych pomysłów wypracowywanych na polskich uczelniach i w jednostkach badawczych – dodał Maciej Kułak, prezes Fundacji Wspierania Myśli Polskiej i organizator konferencji.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z całej Polski. Konferencja odbyła się w ramach projektu Ośrodek Pośrednictwa Technologicznego (OPT) – łącznik nauki i biznesu” realizowanego w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa”

W przygotowaniu…

KONTAKT

Jesteśmy do Twojej dyspozycji – zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego.